Lady Gaga świętuje Love for Sale, dla Ciebie od Westfield – wygraj osobistą wiadomość od Lady Gagi -  Regulamin konkursu.

WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE NIE WYMAGA DOKONYWANIA ZAKUPÓW

GSSM Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy ul. Al. Jana Pawła II 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364145, posiadającą numer NIP: 527-26-35-896 oraz REGON: 142564741, o kapitale zakładowym w wysokości 14 867 800,00 PLN, organizuje konkurs pod nazwą „Wygraj osobistą wiadomość od Lady Gagi” (zwane dalej „Konkursem"), które odbędzie się w dniach od 31 sierpnia do 5 września 2021 roku.

Warunki uczestnictwa

a) Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się w okresie od 31 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. w trakcie rejestracji do udziału w ekskluzywnym występie online "Lady Gaga świętuje Love for Sale, dla Ciebie od Westfield („Wydarzenie”) za pomocą linku do strony rejestracyjnej live.westfield.com przesłanym uczestnikom pocztą elektroniczną. Wydarzenie organizowane jest w związku z promocją marki Westfield oraz Centrum Handlowego Westfield Arkadia.

b) Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi być członkiem programu lojalnościowego Westfield Club lub posiadaczem konta Westfield.

c) Każda osoba może zgłosić tylko jedno uczestnictwo. Nie jest wymagane dokonywanie zakupów.

d) Wszystkie zgłoszenia otrzymane do godziny 17:00 GMT (tj. czasu zachodnioeuropejskiego) dnia 5 września 2021 r. zostaną uwzględnione w  konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia które nadejdą po wyznaczonym terminie, zagubią się, będą niekompletne lub gdy nie będzie możliwości ich identyfikacji.

e) Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone: szesnaście lat oraz muszą być mieszkańcami Polski. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Grupy Unibail-Rodamco-Westfield, ich rodziny, osoby pozostające na ich utrzymaniu, przedstawiciele, osoby związane z Grupą Unibail-Rodamco-Westfield stosunkiem cywilnoprawnym oraz wszelkie inne osoby związane z Konkursem.

f) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zgłoszenia i/lub wyboru zwycięskiego zgłoszenia według własnego uznania. Zgłoszenia podlegają weryfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany lub czasowego zawieszenia Konkursu oraz zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile uzna to za konieczne.

g) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu automatycznie spowoduje, że zgłoszenie do Konkursu stanie się nieważne. Niniejszy Regulamin podlega przepisom kraju użytkownika, więc spory (umowne lub inne) wynikające z tego Regulaminu lub z jego przedmiotu lub z nim powiązane będą rozpatrywane przed właściwą jurysdykcją polską. Zgłoszenie i udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

h) Dostawca platformy (Maestro) i/lub Lady Gaga, jej zespół oraz żaden przedstawiciel lub firma ją reprezentująca (zwani dalej „Artystką") w żaden sposób nie sponsoruje, nie wspiera Konkursu, ani nim nie administruje. Uczestnicy rozumieją i zgadzają się, że przekazują swoje dane Organizatorowi, a nie firmie Maestro lub Artystce. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zwalnia firmę Maestro i/lub Artystę z odpowiedzialności za wszelkie działania lub roszczenia wynikające z Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące niniejszego Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Maestro lub Artystki.

Organizator, jego agenci i partnerzy handlowi wyłączają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelką odpowiedzialność za (a) wszelkie straty lub szkody w związku z niniejszym Konkursem lub wynikające z niego lub w związku z przyjęciem lub posiadaniem jakichkolwiek nagród (z wyjątkiem gwarancji lub warunków dorozumianych ustawowo, których nie można wykluczyć); (b) stan dokładności lub brak dokładności jakiegokolwiek opisu lub ilustracji jakichkolwiek nagród; (c) jakąkolwiek stratę, uszkodzenie, niedostępność lub opóźnienie w odbiorze jakichkolwiek nagród lub dowolnej komunikacji związanej z niniejszym Konkursem oraz (d) dowolne opłaty, obciążenia, podatki lub inne koszty, które zwycięzca może być zobowiązany zapłacić w związku z jakąkolwiek nagrodą. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody poniesione przez uczestnika lub dowolną inną osobę związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobrania jakichkolwiek materiałów w związku z niniejszym Konkursem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w dostawie lub w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przyczyn będących poza jego kontrolą. Okoliczności takie obejmują m.in. warunki pogodowe, pożar, powódź, huragan, strajk, spór zbiorowy, wojnę, działania wojenne, niepokoje polityczne, zamieszki, rozruchy, nieuniknione wypadki, obowiązujące przepisy prawa oraz wszelkie inne okoliczności będące siłą wyższą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich odnośnie problemów o dowolnym charakterze, z którymi mogą zetknąć się uczestnicy w związku z ich udziałem w Konkursie.

Nagroda

a) Pierwszy uczestnik, który zarejestruje się do Konkursu w Polsce, wygra spersonalizowaną, nagraną wcześniej wiadomość wideo od Lady Gagi (łącznie 1 zwycięzca). Żadne koszty poniesione w związku z Konkursem nie będą pokrywane w sposób inny niż określony w niniejszym regulaminie. Wiadomość będzie trwała 15 sekund, a my będziemy wymagać od zwycięzcy, by podał kilka faktów o sobie, aby umożliwić stworzenie spersonalizowanej wiadomości, co może zawierać między innymi jego/jej imię, informację skąd pochodzi i jaka jest jego/jej ulubiona piosenka Lady Gagi. Przybliżona wartość rynkowa nagrody to 1 USD.

b) Dokonany wybór będzie ostateczny i w związku z nim nie będzie prowadzona żadna korespondencja, poza przekazaniem informacji o wygranej.

c) Nie będą oferowane żadne ekwiwalenty gotówkowe: nagroda musi zostać zaakceptowana w postaci, w jakiej zostanie zaoferowana. Nagroda nie jest przenaszalna i zależy od dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody lub jej części nagrodą o równej lub wyższej wartości w przypadku nieprzewidzianych okoliczności i/lub wycofania lub zmiany promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

d) Zwycięzca musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące nagrody i nie może upubliczniać swojej wygranej w żaden sposób, w tym na mediach społecznościowych, do dnia 29 września 2021 roku włącznie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nagroda zostanie unieważniona lub anulowana.

e) Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30 września 2021 roku.

f) Zwycięzcy mogą udostępnić swoją osobistą wiadomość na własnych platformach mediów społecznościowych w dniu 30 września 2021 r. oraz w dowolnym czasie po tej dacie.

Powiadomienie

a) Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z adresu e-mail urw.com około 6 - 10 września 2021 r. W przesłanej wiadomości będą podane szczegóły dotyczące dostarczenia spersonalizowanej wiadomości.

b) Zwycięzca będzie poproszony o podanie kilku dodatkowych informacji o sobie, pomocnych do ułożenia treści spersonalizowanej wiadomości. Jeżeli zwycięzca nie odpowie w ciągu 3 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail lub w innym terminie wskazanym w wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania innego uczestnika, który otrzyma nagrodę.

Reklama

Zwycięzca wyraża zgodę, by Organizator lub/i podmioty powiązane z URW wykorzystywały informacje zamieszczone przez zwycięzcę w jego mediach społecznościowych (w stosownych przypadkach), wraz ze zdjęciem (wizerunkiem) zwycięzcy i/lub jego głosem we wszelkich związanych z tym działaniach promocyjnych publikowanych w mediach społecznościowych Organizatora lub/i podmiotów powiązanych z URW (Facebook, Instagram) w formie re-postu lub niezależnej informacji o zwycięzcy. Zwycięzca wyraża zgodę na zestawienie jego postu wraz z innymi zdjęciami lub towarzyszącym temu komentarzem promującym Wydarzenie. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Przesyłając zgłoszenie, uczestnicy przesyłają swoje dane osobowe do Organizatora, który będzie korzystać z tych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych oraz o prawach ochrony danych osobowych znajdują się w Informacji o ochronie prywatności, dostępnej pod adresem Live.westfield.com. Z zespołem ds. ochrony danych osobowych Organizatora można skontaktować się pod adresem data.protection@urw.com.

Jeżeli uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od sponsorów konkursu, rozumieją, że ich dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją o ochronie prywatności sponsora (nie Organizatora) oraz że to sponsor będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Uczestnicy będą mieli jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez sponsora, powinni kierować je bezpośrednio do sponsora.