REGULAMIN
„Konkurs świąteczny” na Fanpage’u Centrum Handlowego Arkadia
z dnia 18 grudnia 2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs świąteczny” (dalej: „Konkurs”). W odpowiednim zakresie Regulamin jest przyrzeczeniem publicznym nagrody.
2.    Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:
a)    „Organizator” – Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181;
b)    „Właściciel Centrum” – GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 364145, posiadającą NIP: 527-263-58-96 oraz nr REGON: 142-564-741; konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Właścicielem Centrum pod adresem jego przedsiębiorstwa: GSSM Warsaw sp. z o.o., al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, adresem poczty elektronicznej „recepcja.arkadia@urw.com” i numerem telefonu: +48 (22) 331 34 00;
c)    „Centrum Handlowe” – obiekty budowlane będące własnością Właściciela Centrum zlokalizowane w Warszawie przy al. Jana Pawła II 82 pod pocztowym numerem adresowym 00-175, przy użyciu których Właściciel Centrum świadczy usługi oznaczane znakami towarowymi, na które uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronne o numerach: R.173071, R.262393, R.262394, R.262395, R.262392, R.278160, R.280446 i R.301665;;
d)    „Facebook” – usługi świadczone drogą elektroniczną w sieci Internet pod adresem elektronicznym „http://www.facebook.com”, których usługodawcami są: Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1601 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025, oraz Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Company Registration Number 462932 (dalej: „Facebook Ireland”), i ich podmioty powiązane, w szczególności których dane publikowane są w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp” (dalej: „Podmioty powiązane”) – zgodnie z regulaminem opublikowanym w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms”;;
e)     „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).
3.    Z zastrzeżeniem przypadków w Regulaminie przewidzianych obsługę Konkursu prowadzi Organizator na zlecenie oraz w imieniu i na rzecz Właściciela Centrum.
4.    Konkurs jest przeprowadzany przy użyciu usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępnej w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/charkadia/” (dalej: „Fanpage”), na podstawie umów zawartych z usługodawcami Facebooka, w szczególności przy użyciu, odpowiednio, wzorca umowy „Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń” – opublikowanego w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/”.
5.    Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z usługodawcami Facebooka ani z nimi związany. Usługodawcy Facebooka nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6.    Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.arkadia.com.pl/regulamin”, a odnośnik do niego jest publikowany łącznie z treścią zaproszenia, o którym mowa w ust. 13.
8.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

UCZESTNICY KONKURSU
9.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
10.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 12, spełnia łącznie następujące warunki:
a)    ukończyła 18 rok życia;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)    jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d)    posiada ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;
e)    jest usługobiorcą usługi oznaczonej wyrazem „Konto” na Facebooku (dalej: „Profil”) –zgodnie z regulaminem Facebooka dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/legal/terms”, a dane osobowe podane w związku z korzystaniem z Profilu są zgodne ze stanem faktycznym;
f)    nie jest: pracownikiem lub współpracownikiem, w tym na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, Organizatora, Właściciela Centrum, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;
g)    zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
h)    wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z Konkursem;
i)    zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

CZAS I WARUNKI KONKURSU
11.    Konkurs trwa od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 21 grudnia 2019 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Konkursu”).
12.    Czynność do wykonania przez Uczestnika (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) polega na opublikowaniu, w sposób określony w ust. 13 i w Czasie Konkursu, komentarza, do której Uczestnik posiada odpowiednie prawa (ust. 14 i 15) – na temat: „Wyobraź sobie taką sytuację: odpoczywasz w Alpach, jesteś na stoku narciarskim i widzisz sanie z reniferami – co robisz?”. Konkurs rozpoczyna się w momencie, gdy Organizator, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz post…”), opublikuje na Fanpage’u, zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej. W treści zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator publikuje również link do adresu elektronicznego URL z treścią Regulaminu (ust. 7).
13.    Uczestnik publikuje Odpowiedź Konkursową na Fanpage’u jako tzw. komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz…”) udostępnianej na Facebooku.
14.    Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora, Właściciela Centrum na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.
15.    Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z wolą udzielenia (związania się), z chwilą wydania nagrody, Właścicielowi Centrum niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:
a)    zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;
b)    użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii;
c)    rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, w tym na Fanpage’u, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
d)    publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie;
e)    używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;
f)    publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;
g)    wprowadzanie do pamięci komputera;
h)    dokonywanie opracowań na potrzeby wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego.
Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Właściciela Centrum pozyskanych przez niego praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Właścicielowi Centrum przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.
Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Właściciela Centrum z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
16.    Uczestnik może odwołać z Konkursu swoją Odpowiedź Konkursową – z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Odwołania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu dokonuje Uczestnik – przy użyciu odpowiednich usług dostępnych na Facebooku.
17.    Organizator, z zastrzeżeniem ust. 18, wyraźnie zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi na Facebooku):
a)    w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;
b)    w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż została ona uznana za zawierającą rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Właściciela Centrum lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
c)    z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
18.    Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 17, niezwłocznie prześle Uczestnikowi – przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Facebooku – powiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

NAGRODY I LAUREACI
19.    Przyrzekającym nagrody oraz dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 21, w Konkursie jest Organizator.
20.    Nagrodami w Konkursie za wykonanie najlepszych, w rozumieniu ust. 22, Odpowiedzi Konkursowych są trzy zestawy prezentowe:
a)    Zawieszka Svarovski oraz kubek termiczny DUKA;
b)    Słuchawki bezprzewodowe @DENON oraz kubek termiczny @DUKA
c)    Kubek termiczny oraz pojemnik na żywność marki @DUKA
– dalej odpowiednio każdy z osobna zwany „Nagrodą” oraz łącznie „Nagrodami”.
21.    Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek pobrania od Uczestnika kwoty odpowiadającej wartości zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wartość Nagrody zostanie każdorazowo powiększona o tę kwotę, którą Organizator potrąci na poczet należnego podatku od wartości wydanej nagrody. Organizator jest odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (w tym za odprowadzenie wyżej wymienionego podatku do Urzędu Skarbowego).
22.    Ocena, czy i które trzy spośród Odpowiedzi Konkursowych zasługują na Nagrodę, należy do Organizatora.
23.    Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
24.    Nagroda nie łączy się z innymi korzyściami, a także nie podlega wymianie, w całości lub części, na pieniądze, inne nagrody lub inne korzyści.
25.    Organizator, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz coś na tej stronie…”) albo jako komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj”, publikuje na Fanpage’u, nie później niż w dniu 22 grudnia 2019 r., informację o trzech Uczestnikach, których Odpowiedzi Konkursowe zasługują na Nagrodę (dalej odpowiednio; „Laureat”).
26.    W terminie 48 godzin od chwili opublikowania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 25, Laureat winien odpowiednio na adres, o którym mowa w ust. 43 lub w wiadomości prywatnej na Fanpage’u, przesłać następujące dane potrzebne do odbioru Nagrody:
a)    imię i nazwisko;
b)    adres e-mail;
c)    telefon kontaktowy – jeśli wyraża taką wolę.
27.    Nagroda jest wydawana Laureatowi w Centrum Handlowym w Biurze Dyrekcji Centrum Handlowego na pierwszym piętrze, w następujących terminach:
a)    23.12 w godzinach 8:00-17:00;
b)    24.12 w godzinach 8:00-12:00;
c)    W innymi terminie niże wskazane w pkt a) oraz b) powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Dyrekcji Centrum, tj. od 9:00-17:00, nie później jednak niż 15 stycznia 2020 r., z wyłączeniem następujących dni: 25, 26 i 31 grudnia 2019 r., 1 oraz 6 stycznia
2020 r.
28.    Przed odbiorem Nagrody Laureat winien okazać Organizatorowi ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość – celem zweryfikowania, czy jest on uprawniony do jej odbioru.
29.    Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.
30.    Laureat traci prawo do odbioru Nagrody w przypadkach:
a) nieprzesłania danych, o których mowa ust. 1 powyżej w terminie do dnia 25 grudnia 2019 r.;
b) niedokonania jej odbioru w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.;
c) zaistnienia przed odbiorem Nagrody okoliczności, o których mowa w ust. 17.
31.    Nagroda niewydana Laureatowi z przyczyn leżących po jego stronie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

DANE OSOBOWE
32.    Administratorem danych osobowych Uczestnika są Organizator, tj. Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181 oraz Facebook Ireland.
33.    Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane także przez Właściciela Centrum jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO. Administrator korzysta również z usługodawców będących osobami trzecimi, którzy pomagają im świadczyć usługi i przetwarzają dane osobowe w ich imieniu. Tacy usługodawcy będący osobami trzecimi będą stale objęci zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności zgodnymi z obowiązującym prawem. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy usługodawcy będący osobami trzecimi mają siedzibę poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i tym samym będą mieli dostęp i będą przetwarzać dane Uczestnika tamże. W przypadku takiego przekazania poza EOG administratorzy zawierają wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podczas dostępu i przetwarzania danych albo użyją /usługodawca będący osobą trzecią użyje innych autoryzowanych metod przetwarzania danych osobowych poza EOG, jak na przykład Wiążących Reguł Korporacyjnych lub Porozumienie EU-US Privacy Shield. Informacje na temat wzorcowych klauzul są dostępne pod adresem elektronicznym https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl. Informacje na temat Porozumienia EU-US Privacy Shield są dostępne pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl.
34.    Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez administratora zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
35.    Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach:
a)    przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na fundatorze polegającego na obowiązku dotrzymania publicznego przyrzeczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);;
b)    realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c)    ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Właściciela Centrum lub Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum lub Organizatora.
36.    Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zaś Laureata – przez okres niezbędny z uwagi na udzielaną licencję do wykorzystywania Odpowiedzi Konkursowej. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum lub Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
37.    Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz Odpowiedzi Konkursowej będą dostępne na Fanpage’u także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu – przez czas świadczenia tej usługi przez Organizatora.
38.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
39.    W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może zażądać również od administratora:
-   udzielenia dostępu do danych osobowych, co umożliwi Uczestnikowi uzyskanie, w szczególności, informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane, do jakich celów, jaki jest zakres przetwarzanych danych oraz kto uzyskał dostęp do danych osobowych Uczestnika, o ile będzie to miało znaczenie; Uczestnik może również otrzymać kopię swoich danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania;
-    sprostowania danych osobowych, w szczególności skorygowania nieprawidłowych albo niedokładnych danych osobowych albo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
-   usunięcia danych osobowych, np. w przypadku, gdy cel przetwarzania nie będzie już miał zastosowania albo jeżeli dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
-    ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
-    przeniesienia danych osobowych Uczestnika w formacie ustrukturyzowanym nadającym się do odczytu maszynowego, innemu administratorowi danych; oraz
-    zapewnienia, że Uczestnik nie został poddany zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (obecnie nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
40.    W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 39, żądania powinny uwzględniać charakter przetwarzanych danych i sposób przetwarzania danych.
41.    Uczestnik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Dane do kontaktu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

REKLAMACJE
42.    Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
43.    Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:
a)    drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@mediadem.pl;
b)    w wiadomości prywatnej na Fanpage’u;
c)    pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
44.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
45.    Właściciel Centrum rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
46.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.